Ogólne Warunki Handlowe

Dane podstawowe

Niniejsze Ogólne Warunki regulują prawa i obowiązki Kupującego i Spółki:

iDry SK s. r. o. (zwana dalej "iDry SK")

Tranovsky 57 

Bratysława 841 02

ID: 46 355 944 

ID: 2023341606

NUMER VAT: SK2023341606

zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego Bratysława I, sekcja Sro, numer wpisu 75925/B

połączenie bankowe: 

Všeobecná úverová banka, a.s.

numer konta: 2934850753/0200

IBAN: SK3302000000002934850753

SWIFT: SUBASKBX

przy zawieraniu umów kupna-sprzedaży przez Internet, za pośrednictwem sklepu internetowego, znajdującego się na stronie internetowej www.dezinfekciapovrchov.sk

Definicje podstawowych terminów

1. e-sklep

E-sklep to sklep internetowy firmy iDry SK znajdujący się na stronie internetowej www.dezinfekciapovrchov.sk umożliwiający zakup towarów oferowanych przez iDry SK na w/w stronie internetowej.

2. Rejestracja

Rejestracja polega na wypełnieniu elektronicznego formularza zawierającego pola do wypełnienia danych kupującego, w tym danych osobowych. Dane oznaczone gwiazdką są danymi obowiązkowymi, których wypełnienie jest niezbędne do pomyślnej rejestracji. Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym do korzystania ze sklepu internetowego, ale wiąże się z określonymi korzyściami świadczonymi przez iDry SK (rabaty, regularne informowanie o zniżkach i promocjach itp.)

3. Kupujący (konsument końcowy, pośrednik)

Kupującym jest osoba fizyczna lub prawna, która wyraziła zainteresowanie zakupem towarów za pośrednictwem e-sklepu i zawarciem z iDry SK umowy kupna dotyczącej towarów oferowanych za pośrednictwem e-sklepu, i która należycie wypełniła i wysłała wiążące zamówienie za pośrednictwem e-sklepu i dostarczyła je do iDry SK.

Konsument końcowy kupuje produkty do użytku osobistego lub do użytku członków swojego gospodarstwa domowego.

Pośrednik to kupujący, który nabywa towar w celu prowadzenia dalszej działalności (działalność gastronomiczna, catering itp.) i jest zarejestrowany w Rejestrze Handlowym lub Usługowym Republiki Słowackiej.

4. Formularz zamówienia

Formularz zamówienia jest formą elektroniczną zawierającą dane osobowe kupującego, oznaczenie zamawianego towaru, cenę zakupu zamawianego towaru wraz z podatkiem VAT, miejsce dostawy, sposób dostawy (transportu) towaru oraz cenę za dostawę (transport) towaru do miejsca dostawy.

5. Zamówienie

Jest to projekt umowy kupna, który stanowi wiążące zamówienie Kupującego oraz pisemne przyjęcie propozycji zawarcia umowy przez firmę iDry SK (mailowe potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z jego brzmieniem). Umowa kupna wchodzi w życie po otrzymaniu akceptacji propozycji przez Kupującego na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Milczenie lub brak działania firmy iDry SK nie stanowi akceptacji propozycji.

6. Aktualna oferta towarów

Aktualna oferta towarów to oferta towarów zamieszczona na stronie internetowej www.dezinfekciapovrchov.sk, zawierająca w szczególności tekstowe oznaczenie towaru (np. nazwę, specyfikację towaru itp.) oraz informację o aktualnej cenie. Zmiany w aktualnej

oferty towarów (w tym zmiany cen) obowiązują od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.dezinfekciapovrchov.sk. Umowy kupna zawarte przed odpowiednią zmianą aktualnej oferty towarów nie są dotknięte tą zmianą.

Zamówienie

1. Zamówienie można złożyć przede wszystkim poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej www.dezinfekciapovrchov.sk i przesłanie go za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Zamówienie obejmuje również:

- oświadczenie potwierdzające, że kupujący zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami, które stanowią integralną część umowy kupna i w pełni je akceptuje,

- oświadczenie, że został poinformowany o możliwości odstąpienia od umowy,

- wyrażenie bezwarunkowej zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z ustawą nr 428/2002 Dz.U. o ochronie danych osobowych dla wewnętrznych celów spółki iDry SK,

- oświadczenie, że wszystkie podane przez niego informacje są prawdziwe.

3. Kupujący ma do wyboru dwa sposoby zamawiania towaru: 

- bez rejestracji, wypełniając formularz zamówienia, 

- z rejestracją, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego do rejestracji. Kupujący z rejestracją nie muszą przy kolejnych zamówieniach wypełniać danych osobowych wymaganych w formularzu zamówienia.

4. Propozycja zawarcia umowy traci ważność:

- Odrzucenie przez iDry SK propozycji kupującego,

- upływu 5-dniowego terminu na przyjęcie oferty,

- iDry SK ma prawo odrzucić propozycję zawarcia umowy nawet w sposób milczący lub bez podania przyczyny.

Cena zakupu towarów

1) Cena zakupu zamówionego towaru jest określona w aktualnej ofercie, w zamówieniu, a także w potwierdzeniu zamówienia, które stanowi przyjęcie propozycji zawarcia umowy przez iDry SK.

2. Cena zakupu nie zawiera podatku VAT i jest ustalona w euro. Cena zakupu towaru nie obejmuje kosztów transportu towaru z magazynu iDry SK do miejsca dostawy, które będą naliczane oddzielnie Kupującemu zgodnie z wybranym przez Kupującego sposobem transportu towaru do miejsca dostawy.

3. Wszystkie promocje obowiązują do wyczerpania zapasów lub do daty wybranej przez iDry SK, chyba że przy konkretnym produkcie podano inaczej.

Warunki płatności

1. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę zakupu na rzecz iDry SK w jeden z następujących sposobów, spośród których Kupujący ma prawo wyboru przy zamówieniu towaru:

- przekazem pieniężnym - wpłata na konto iDry SK przed dostawą towaru na podstawie faktury wystawionej przez iDry SK

- Za pobraniem - przy odbiorze towaru

- Barion - płatność kartą

- gotówką - przy osobistym odbiorze towaru od pracownika SK iDry

2. Obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego zostaje spełniony w momencie uznania ceny zakupu na koncie iDry SK podanym w potwierdzeniu zamówienia lub w momencie przekazania ceny zakupu kurierowi. Dokonując wpłaty na konto iDry SK, kupujący zobowiązuje się do wskazania prawidłowego symbolu zmiennego wskazanego w potwierdzeniu zamówienia. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wpisania nieprawidłowego symbolu zmiennego system elektroniczny może nie przyporządkować zaksięgowanej wpłaty do jego zamówienia.

3. Przesyłka z zamówionym towarem zawsze zawiera dokument podatkowy (fakturę).

4. Towar pozostaje własnością iDry SK do momentu całkowitej zapłaty przez nabywcę. 

Czas dostawy

1. Termin dostawy, w którym iDry SK zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar, określony jest w aktualnej ofercie towaru oraz w potwierdzeniu zamówienia. O ile w aktualnej ofercie towarów i w potwierdzeniu zamówienia nie zaznaczono inaczej, iDry SK zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towar nie później niż w ciągu 14 dni od potwierdzenia zamówienia.

2. Różne czasy dostawy związane są z różnymi metodami dostarczenia towaru lub jego transportu do miejsca dostawy. Przy wyborze sposobu dostawy kupujący zawsze otrzymuje informację o czasie dostawy, który jest zwykle związany z danym sposobem dostawy.

3. Przy wyborze sposobu zapłaty ceny zakupu na konto iDry SK, termin dostawy rozpoczyna się od zaksięgowania ceny zakupu na koncie iDry SK, pod warunkiem, że kupujący przy zapłacie wpisał prawidłowy symbol zmienny. W przypadku błędnego symbolu zmiennego termin dostawy rozpoczyna się dopiero po przypisaniu płatności do zamówienia kupującego.

Miejsce dostawy

1. Miejscem dostawy jest adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu jako miejsce dostawy.

Warunki dostawy

1. Obowiązek dostarczenia towaru przez iDry SK jest realizowany poprzez wydanie kupującemu zamówionego towaru w miejscu dostawy. Kupujący zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia dostawy i przyjęcia towaru w dowodzie dostawy, którego jeden egzemplarz otrzyma w tym samym czasie.

2. Zobowiązanie iDry SK do dostarczenia towaru uważa się za spełnione także wtedy, gdy iDry SK była gotowa wydać towar Kupującemu w uzgodnionym czasie i miejscu lub gdy iDry SK umożliwi Kupującemu odbiór towaru w uzgodnionym czasie i miejscu, a Kupujący nie odbierze towaru z przyczyn innych niż leżące po stronie iDry SK.

3. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze towaru i towar zostanie zwrócony do iDry SK, iDry SK ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i dochodzić od Kupującego odszkodowania za koszty wysyłki i opakowania związane z nieudaną dostawą towaru.

Metoda transportu towarów i cena

1. Kupujący może wybrać sposób transportu towaru do miejsca dostawy w procesie zamawiania towaru po oznaczeniu towaru.

2. Metodami transportu towaru do miejsca dostawy są:

- transport Pocztą Słowacką w ciągu 48h. po wysłaniu towaru,

- odbiór osobisty w miejscu dostawy po uzgodnieniu telefonicznym na terenie Bratysławy,

3) Informacja o cenie transportu (frachtu) i zwyczajowym czasie trwania transportu do miejsca dostawy jest zawsze podawana dla konkretnego rodzaju transportu towarów.

Odbiór przesyłki

1. Przy odbiorze towaru kupujący zobowiązany jest do wizualnego sprawdzenia przesyłki oraz towaru i o ile nie jest on wadliwy lub uszkodzony mechanicznie, zobowiązany jest do przyjęcia przesyłki. Kupujący podpisując dokument przyjęcia przesyłki (lub podpisując dowód dostawy) wyraża zgodę na przyjęcie towaru i potwierdza, że przesyłka jest w porządku i nie została dostarczona z uszkodzeniami mechanicznymi lub wadliwa.

2. W przypadku mechanicznego uszkodzenia opakowania przesyłki, kierowca przewoźnika spisuje protokół szkody w przesyłce w obecności kupującego (protokół reklamacyjny). Kopia protokołu szkody pozostaje u kupującego. Jeżeli kupujący nie przyjmie przesyłki, zobowiązany jest do skontaktowania się z iDry SK jak najszybciej po otrzymaniu przesyłki w celu uzgodnienia sposobu załatwienia reklamacji.

3. W przypadku stwierdzenia wadliwej przesyłki (np. niewłaściwa ilość towaru, uszkodzenie towaru, dostarczenie innego towaru itp.) po otrzymaniu przesyłki, kupujący zobowiązany jest do wypełnienia protokołu reklamacyjnego i przesłania go wraz z wadliwym towarem na adres korespondencyjny iDry SK (patrz warunki reklamacji).

Polityka w zakresie skarg

1. Firma iDry SK odpowiada za wady, które towar posiada w chwili jego odbioru przez kupującego, a także za wady powstałe po odbiorze towaru w okresie gwarancji, z wyjątkiem wad powstałych w czasie transportu towaru po stronie przewoźnika. Okres gwarancji towaru jest ograniczony powyżej datą ważności towaru lub datą minimalnej trwałości oznaczoną na opakowaniu, pod warunkiem zachowania wszystkich warunków prawidłowego przechowywania).

2. iDry SK nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru powstałe w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nim, ubytków naturalnych lub nieprzestrzegania warunków przechowywania przez kupującego.

3. W przypadku towarów sprzedawanych po niższej cenie iDry SK nie odpowiada za wadę, za którą wynegocjowano niższą cenę.

4) Reklamacja to żądanie odpowiedzialności za wady towaru. Kupujący jest uprawniony do reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem:

iDry SK, s.r.o., Tranovského 57, Bratislava 841 02 Bratislava, lub: info@idry.sk (zwany dalej "Adresem skargi")

5. Wraz z reklamowanym towarem kupujący zobowiązany jest przesłać do iDry SK oryginał dowodu zakupu reklamowanego towaru oraz wypełniony protokół reklamacyjny. iDry SK zaleca wysłanie towaru wraz z odpowiednimi dokumentami na adres reklamacyjny jako list polecony wyraźnie oznaczony słowem "REKLAMACJA". iDry SK nie przyjmuje towarów wysyłanych na adres reklamacyjny za pobraniem. Reklamowany towar wysyłany jest do iDry SK na własny koszt i ryzyko kupującego. W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupującemu przysługuje rekompensata kosztów transportu w wysokości niezbędnych kosztów do bezpiecznego dostarczenia reklamowanej przesyłki (koszty te muszą być udokumentowane dowodem tego transportu).

6. iDry SK jest zobowiązany do wydania kupującemu potwierdzenia o przyjęciu reklamacji. Potwierdzenie otrzymania reklamacji oznacza wiadomość skierowaną do Kupującego zawierającą pisemne powiadomienie o otrzymaniu reklamacji. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji może zostać wysłane na adres e-mail Kupującego lub inny adres (pocztowy) podany przez Kupującego w celu komunikacji w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. Procedura rozpatrywania reklamacji zostanie określona przez iDry SK we wzajemnym porozumieniu z kupującym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami §619-627 Kodeksu cywilnego, a w przypadku pośredników zgodnie z przepisami §409-470 Kodeksu handlowego w wersji aktualnej na dzień zawarcia umowy kupna.

8. Firma iDry SK zobowiązana jest określić sposób rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, w sprawach skomplikowanych nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena stanu towaru, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji. iDry SK ma obowiązek poinformować Kupującego o zasadności i sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez pisemne potwierdzenie, które może zostać przesłane na adres e-mail Kupującego lub inny adres (pocztowy) wskazany przez Kupującego w celu komunikacji w opisie reklamacji.

9. Przez załatwienie reklamacji rozumie się zakończenie postępowania reklamacyjnego poprzez wymianę towaru, zwrot ceny zakupu towaru, wypłatę stosownego upustu od ceny towaru, pisemne wezwanie do przyjęcia świadczenia lub jego umotywowaną odmowę.

10. Firma iDry SK zobowiązana jest do wydania Kupującemu pisemnego potwierdzenia w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Przez pisemne potwierdzenie reklamacji należy rozumieć pismo skierowane do Kupującego zawierające pisemne zgłoszenie reklamacji. Potwierdzenie reklamacji może zostać wysłane na adres e-mail Kupującego lub inny adres (pocztowy) wskazany przez Kupującego w celu komunikacji w opisie reklamacji.

Anulowanie zamówienia, odstąpienie od umowy

1. Do czasu otrzymania przez Kupującego akceptacji zamówienia (tj. do czasu zawarcia umowy kupna-sprzedaży), Kupujący może anulować zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku anulowania zamówienia iDry SK nie nalicza żadnych kar ani innych opłat. Jeśli cena zakupu została już zapłacona, a zamówienie zostanie anulowane zgodnie z niniejszą klauzulą, iDry SK zwróci Kupującemu zapłaconą już cenę zakupu w ciągu 7 dni przelewem na konto Kupującego, chyba że inaczej uzgodniono z Kupującym.

2. W przypadku odstąpienia od umowy iDry SK nie nalicza żadnych kar ani innych opłat do momentu wysłania towaru.

3. Zgodnie z § 12 i następnymi ustawy 108/2000 Coll. o ochronie konsumentów w sprzedaży obwoźnej i wysyłkowej, kupujący, jeśli jest konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu siedmiu dni roboczych od daty otrzymania towaru. Jednak zgodnie z art. 12 ust. 5 ww. ustawy kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli umowa dotyczy sprzedaży towarów, które ze względu na swoje właściwości nie mogą zostać zwrócone (np. towary będące przedmiotem wyprzedaży).

4. W anulowaniu zamówienia jak i odstąpieniu od umowy konieczne jest wskazanie nazwy kupującego, e-maila, numeru zamówienia i opisu zamawianego towaru (kod i nazwa), numeru konta lub adresu do zwrotu ceny zakupu, kopii dokumentu podatkowego (faktura) oraz kopii dowodu odbioru przesyłki (dowód dostawy). W celu zachowania pewności prawnej i możliwości wykazania rezygnacji z zamówienia lub odstąpienia od umowy, iDry SK zaleca, aby kupujący wysłał rezygnację z zamówienia lub odstąpienie od umowy drogą elektroniczną.

5. Odstąpienie kupującego od umowy sprzedaży powoduje anulowanie umowy od początku. Firma iDry SK jest zobowiązana do odebrania towaru. iDry SK wymaga zwrotu towaru listem poleconym, przy czym koszty zwrotu ponosi kupujący. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres iDry SK w nienaruszonym opakowaniu, nieuszkodzonym, w oryginalnej ilości i nieużywanym, z zachowaniem należytej dbałości o towar. Zapłacona już cena zakupu zostanie zwrócona Kupującemu przez iDry SK w ciągu 15 dni od odstąpienia od umowy przelewem na konto Kupującego, chyba że inaczej uzgodniono z Kupującym.

6. iDry SK ma prawo do odstąpienia od umowy kupna z następujących powodów:

- jeśli kupujący nie zapłacił ceny zakupu w ciągu 7 dni od potwierdzenia zamówienia,

- jeżeli kupujący nie odbierze zamówionego towaru od kuriera w umówionym terminie z przyczyn niezależnych od iDry SK,

- jeżeli kupujący nie odbierze zamówionego towaru w odpowiednim urzędzie pocztowym w określonym terminie odbioru wynoszącym 18 dni,

- jeżeli mimo najlepszych starań iDry SK nie jest w stanie dostarczyć towarów, w szczególności dlatego, że towary zostały wyprzedane, nie są już produkowane lub dostarczane i iDry SK nie jest w stanie nabyć ich w inny sposób,

- jeżeli cena, po której iDry SK nabywa towar, uległa istotnej zmianie.

7. Odstąpienie iDry SK od umowy jest skuteczne w dniu doręczenia Kupującemu odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że do odstąpienia od umowy wystarczy doręczenie odstąpienia w formie wiadomości e-mail. Zapłacona już cena zakupu zostanie zwrócona Kupującemu przez iDry SK w terminie 15 dni od dnia odstąpienia od umowy przelewem na konto Kupującego, chyba że uzgodniono z Kupującym inaczej.

8. Odstąpienie przez iDry SK od umowy nie wpływa jednak na prawo iDry SK do odszkodowania za szkody, w szczególności za koszty poniesione w związku z daremną próbą dostarczenia towaru do kupującego.

9. iDry SK jest uprawniony do zaspokojenia wszelkich swoich roszczeń wobec Kupującego ze środków pieniężnych wpłaconych przez Kupującego oraz do zwrotu Kupującemu kwoty pomniejszonej o jego roszczenia.

Polityka prywatności

1. Wysłanie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego iDry SK jest uwarunkowane potwierdzeniem zgody kupującego na niniejsze OWH oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych kupującego w rozumieniu § 4 ust. 1 lit. a) ustawy nr 428/2002 Dz. U. o ochronie danych osobowych.

2. Firma iDry SK przetwarza dane osobowe kupującego w celu zawarcia umowy kupna i wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z umowy kupna; wykorzystuje je przede wszystkim do wystawiania faktur, realizacji zamówień i dostawy zamówionych towarów. Firma iDry SK jest odpowiedzialna za to, aby dane osobowe przekazane przez osobę fizyczną nie były wykorzystywane do innych celów, w szczególności nie były ujawniane osobom trzecim (z wyjątkiem osób realizujących dostawy przesyłek).

3. Firma iDry SK przetwarza dane osobowe osoby fizycznej w następującym zakresie: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, adres rozliczeniowy, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, a osoby prawnej także numer dowodu osobistego, numer NIP.

4. Jeżeli kupujący zaznaczy podczas rejestracji lub zamawiania towaru, że wyraża zgodę na otrzymywanie aktualnych ofert i innych informacji handlowych od iDry SK, iDry SK będzie je wysyłał na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji lub zamawiania towaru. Rezygnację z przesyłania aktualnej oferty i informacji handlowych można zgłosić w każdym czasie drogą elektroniczną na adres info@idry.sk.

5) Celem przetwarzania danych osobowych jest:

- wystawienie dokumentu podatkowego - faktury,

- dostarczenia towaru i identyfikacji kupującego przed wydaniem przedpłaconego towaru,

- potwierdzenie zamówienia, zapłata za towar, dostawa zamówionego towaru,

- rejestracja osób zarejestrowanych za pośrednictwem sklepu internetowego,

- prowadzenie ewidencji zamówień i umów sprzedaży w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji,

- przesyłanie aktualnych ofert i informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail) za zgodą adresata.

Przepisy końcowe

1. Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 01.01.2019 r.

2. Wszelkie zmiany niniejszych OWU wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej www.dezinfekciapovrchov.sk.

3. Stosunki prawne nawiązane Umową Zakupu regulowane są postanowieniami Umowy Zakupu (tj. treścią Zamówienia i Potwierdzenia Zamówienia), postanowieniami niniejszych OWU, odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego, przy czym postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWU i dyspozytywnymi postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a postanowienia niniejszych OWU mają pierwszeństwo przed dyspozytywnymi postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Organ nadzorczy

Słowacki Urząd Inspekcji Handlowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem obowiązków przedsiębiorcy.

Inspektorat SOI dla regionu Bratysławy

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Departament Dozoru Technicznego Produktów i Ochrony Konsumentów 

Tel: 02/58272 172-3; 02/58272 104 

Nr faksu: 02/58272 170 

ba@soi.sk

pl_PLPolski
Przewiń do góry