Všeobecné podmínky

Základní údaje

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího a společnosti:

iDry SK s. r. o. (dále jen "iDry SK")

Tranovský 57 

Bratislava 841 02

ID: 46 355 944 

ID: 2023341606

ČÍSLO DPH: SK2023341606

zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 75925/B

bankovní spojení: 

Všeobecná úverová banka, a.s.

číslo účtu: 2934850753/0200

IBAN: SK3302000000002934850753

SWIFT: SUBASKBX

při uzavírání kupních smluv přes internet, prostřednictvím e-shopu, který je umístěn na internetových stránkách www.dezinfekciapovrchov.sk.

Definice základních pojmů

1. e-shop

e-shop je internetový obchod společnosti iDry SK umístěný na webových stránkách www.dezinfekciapovrchov.sk, který umožňuje nákup zboží nabízeného společností iDry SK na výše uvedených webových stránkách.

2. Registrace

Registrací se rozumí vyplnění elektronického formuláře obsahujícího pole pro vyplnění údajů o kupujícím, včetně osobních údajů. Údaje označené hvězdičkou jsou povinné údaje, jejichž vyplnění je nezbytné pro úspěšnou registraci. Registrace není podmínkou pro používání e-shopu, ale jsou s ní spojeny určité výhody poskytované společností iDry SK (slevy, pravidelné informování o slevách a akcích apod.).

3. Kupující (konečný spotřebitel, zprostředkovatel)

Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která projevila zájem o koupi zboží prostřednictvím e-shopu a uzavřela s iDry SK kupní smlouvu týkající se zboží nabízeného prostřednictvím e-shopu a která řádně vyplnila a odeslala závaznou objednávku prostřednictvím e-shopu a doručila ji iDry SK.

Konečný spotřebitel nakupuje výrobky pro osobní potřebu nebo pro potřebu členů své domácnosti.

Zprostředkovatel je kupující, který nakupuje zboží za účelem dalšího podnikání (potravinářské provozy, catering apod.) a je zapsán v obchodním nebo živnostenském rejstříku Slovenské republiky.

4. Objednávkový formulář

Objednávkový formulář je elektronický formulář obsahující osobní údaje kupujícího, označení objednaného zboží, kupní cenu objednaného zboží včetně DPH, místo dodání, způsob dodání (dopravy) zboží a cenu za dodání (dopravu) zboží do místa dodání.

5. Objednávka

Jedná se o návrh kupní smlouvy, který je závaznou objednávkou kupujícího a písemným přijetím návrhu na uzavření smlouvy společností iDry SK (e-mailové potvrzení o přijetí objednávky spolu s jejím zněním). Kupní smlouva nabývá účinnosti okamžikem přijetí návrhu kupujícím na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Mlčení nebo nečinnost společnosti iDry SK neznamená přijetí návrhu.

6. Aktuální nabídka zboží

Aktuální nabídka zboží je nabídka zboží zveřejněná na internetových stránkách www.dezinfekciapovrchov.sk, která obsahuje zejména textové označení zboží (např. název, specifikaci zboží atd.) a informaci o aktuální ceně. Změny aktuální nabídky

nabídky zboží (včetně změn cen) jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na internetových stránkách www.dezinfekciapovrchov.sk. Na kupní smlouvy uzavřené před příslušnou změnou aktuální nabídky zboží se tato změna nevztahuje.

Objednávka

1. Objednávku lze učinit především vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách www.dezinfekciapovrchov.sk a jeho odesláním prostřednictvím e-shopu.

2. Objednávka zahrnuje také:

- prohlášení, že se kupující seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a že s nimi plně souhlasí,

- prohlášení, že byl informován o možnosti odstoupit od smlouvy,

- udělení bezvýhradného souhlasu se zpracováním a použitím Vašich osobních údajů v souladu se zákonem č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů pro interní účely společnosti iDry SK,

- prohlášení, že všechny jím poskytnuté informace jsou pravdivé.

3. Kupující si může vybrat ze dvou způsobů objednání zboží: 

- bez registrace, vyplněním objednávkového formuláře, 

- s registrací, a to vyplněním elektronického formuláře určeného pro registraci. Kupující s registrací nemusí při dalších objednávkách vyplňovat osobní údaje požadované v objednávkovém formuláři.

4. Návrh na uzavření smlouvy pozbývá platnosti:

- Odmítnutí návrhu kupujícího společností iDry SK,

- uplynutí pětidenní lhůty pro přijetí návrhu,

- iDry SK je oprávněna odmítnout návrh na uzavření smlouvy i mlčky nebo bez udání důvodu.

Nákupní cena zboží

1. Kupní cena za objednané zboží je uvedena v aktuální nabídce, v objednávce, jakož i v potvrzení objednávky, které je přijetím návrhu na uzavření smlouvy společností iDry SK.

2. Kupní cena nezahrnuje DPH a je stanovena v eurech. 3. Kupní cena zboží nezahrnuje náklady na přepravu zboží ze skladu iDry SK do místa dodání, které budou kupujícímu účtovány zvlášť podle způsobu přepravy zboží do místa dodání zvoleného kupujícím.

3. Všechny propagační akce platí do vyprodání zásob nebo do data zvoleného společností iDry SK, pokud není u konkrétního výrobku uvedeno jinak.

Platební podmínky

1. Při uzavření kupní smlouvy se kupující zavazuje zaplatit kupní cenu společnosti iDry SK jedním z následujících způsobů, z nichž je kupující oprávněn si vybrat při objednávce zboží:

- složenkou - platba na účet společnosti iDry SK před dodáním zboží na základě faktury vystavené společností iDry SK.

- Dobírka - při vyzvednutí zboží

- Barion - platba kartou

- v hotovosti - při osobním převzetí zboží od zaměstnance iDry SK.

2. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu je splněna okamžikem připsání kupní ceny na účet iDry SK uvedený v potvrzení objednávky nebo předáním kupní ceny kurýrovi. Při platbě na účet iDry SK se kupující zavazuje uvést správný variabilní symbol uvedený v potvrzení objednávky. Kupující bere na vědomí, že v případě uvedení nesprávného variabilního symbolu nemusí elektronický systém přiřadit připsanou platbu k jeho objednávce.

3. Zásilka s objednaným zbožím vždy obsahuje daňový doklad (fakturu).

4. Zboží zůstává majetkem společnosti iDry SK, dokud jej kupující plně neuhradí. 

Doba dodání

1. Dodací lhůta, ve které je společnost iDry SK povinna dodat zboží kupujícímu, je uvedena v aktuální nabídce zboží a v potvrzení objednávky. 2. Není-li v aktuální nabídce zboží a v potvrzení objednávky uvedeno jinak, zavazuje se iDry SK dodat zboží kupujícímu nejpozději do 14 dnů od potvrzení objednávky.

2. Různé dodací lhůty jsou spojeny s různými způsoby dodání zboží nebo jeho dopravy na místo dodání. Při výběru způsobu dodání je kupujícímu vždy poskytnuta informace o dodací lhůtě, která je obvykle s daným způsobem dodání spojena.

3. Při volbě způsobu úhrady kupní ceny na účet iDry SK začíná dodací lhůta běžet od připsání kupní ceny na účet iDry SK, pokud kupující při platbě uvedl správný variabilní symbol. V případě nesprávného variabilního symbolu začíná dodací lhůta běžet až po připsání platby k objednávce kupujícího.

Místo dodání

1. Místem dodání je adresa uvedená kupujícím v objednávce jako místo dodání.

Dodací podmínky

1. Povinnost iDry SK dodat zboží je splněna předáním objednaného zboží kupujícímu v místě dodání. 2. Kupující je povinen písemně potvrdit dodání a převzetí zboží v dodacím listu, jehož jedno vyhotovení současně obdrží.

2. Závazek iDry SK dodat zboží se považuje za splněný také tehdy, pokud byla iDry SK připravena předat zboží kupujícímu v dohodnutém čase a na dohodnutém místě nebo pokud iDry SK umožní kupujícímu převzít zboží v dohodnutém čase a na dohodnutém místě a kupující zboží nepřevezme z jiných důvodů než na straně iDry SK.

3. V případě, že kupující zboží nepřevezme a zboží je vráceno společnosti iDry SK, je společnost iDry SK oprávněna odstoupit od kupní smlouvy a požadovat po kupujícím náhradu nákladů na dopravu a balení v souvislosti s neúspěšným doručením zboží.

Způsob přepravy zboží a cena

1. Kupující si může zvolit způsob dopravy zboží do místa dodání v procesu objednávání zboží po označení zboží.

2. Způsoby přepravy zboží do místa dodání jsou:

- přeprava Slovenskou poštou do 48 hodin. po odeslání zboží,

- osobní odběr v místě dodání po telefonické dohodě v rámci Bratislavy,

3. Informace o ceně dopravy (přepravného) a obvyklé době trvání dopravy do místa dodání je vždy uvedena u konkrétního druhu dopravy zboží.

Přijetí zásilky

1. Při převzetí zboží je kupující povinen zásilku a zboží vizuálně zkontrolovat, a pokud není vadné nebo mechanicky poškozené, je povinen zásilku převzít. Podpisem dokladu o převzetí zásilky (nebo podpisem dodacího listu) kupující souhlasí s převzetím zboží a potvrzuje, že zásilka je v pořádku a nebyla dodána s mechanickým poškozením nebo vadná.

2. V případě mechanického poškození obalu zásilky sepíše řidič dopravce za přítomnosti kupujícího zápis o poškození zásilky (reklamační protokol). Kopie zápisu o poškození zásilky zůstává kupujícímu. Pokud kupující zásilku nepřevezme, je povinen co nejdříve po převzetí zásilky kontaktovat společnost iDry SK za účelem dohody o způsobu vyřízení reklamace.

3. V případě zjištění vadné zásilky (např. nesprávné množství zboží, poškození zboží, dodání jiného zboží apod.) po převzetí zásilky je kupující povinen vyplnit reklamační protokol a zaslat jej spolu s vadným zbožím na korespondenční adresu společnosti iDry SK (viz reklamační podmínky).

Zásady podávání stížností

1. Společnost iDry SK odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím, a také za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době, s výjimkou vad, které vznikly při přepravě zboží ze strany dopravce. Záruční doba zboží je omezena výše uvedeným datem spotřeby zboží nebo datem minimální trvanlivosti vyznačeným na obalu, pokud byly dodrženy všechny podmínky pro řádné skladování).

2. Společnost iDry SK neodpovídá za vady zboží způsobené nesprávnou manipulací, přirozenými ztrátami nebo nedodržením skladovacích podmínek ze strany kupujícího.

3. U zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá společnost iDry SK za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

4. Reklamace je nárok na uplatnění odpovědnosti za vady zboží. Kupující je oprávněn reklamovat zboží zakoupené prostřednictvím e-shopu na adrese:

iDry SK, s.r.o., Tranovského 57, Bratislava 841 02 Bratislava, nebo: info@idry.sk (dále jen "reklamační adresa").

5. Spolu s reklamovaným zbožím je kupující povinen zaslat společnosti iDry SK originál dokladu o koupi reklamovaného zboží a vyplněný reklamační protokol. Společnost iDry SK doporučuje zaslat zboží spolu s příslušnými doklady na adresu reklamace jako doporučenou zásilku zřetelně označenou slovem "REKLAMACE". Společnost iDry SK nepřijímá zboží zaslané na reklamační adresu na dobírku. Reklamované zboží zasílá iDry SK na vlastní náklady a riziko kupujícího. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů na dopravu ve výši nezbytných nákladů na bezpečné doručení reklamované zásilky (tyto náklady musí být doloženy dokladem o této dopravě).

6. Společnost iDry SK je povinna vydat kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace. Potvrzením o přijetí reklamace se rozumí zpráva adresovaná kupujícímu obsahující písemné oznámení o přijetí reklamace. Potvrzení o přijetí reklamace může být zasláno na e-mailovou adresu kupujícího nebo jinou (poštovní) adresu, kterou kupující uvedl pro účely komunikace v reklamačním protokolu.

7. Postup při vyřizování reklamace stanoví iDry SK po vzájemné dohodě s kupujícím v souladu s platnými právními předpisy, zejména s ustanoveními § 619-627 občanského zákoníku a v případě zprostředkovatelů v souladu s ustanoveními § 409-470 obchodního zákoníku v aktuálním znění ke dni uzavření kupní smlouvy.

8. Společnost iDry SK je povinna určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména je-li nutné komplexní posouzení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O oprávněnosti a způsobu vyřízení reklamace je iDry SK povinna informovat kupujícího písemným potvrzením, které může být zasláno na e-mailovou adresu kupujícího nebo jinou (poštovní) adresu, kterou kupující uvedl pro účely komunikace v popisu reklamace.

9. Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo jeho odůvodněným odmítnutím.

10. Společnost iDry SK je povinna vydat kupujícímu písemné potvrzení do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Písemným potvrzením o reklamaci se rozumí dopis adresovaný kupujícímu obsahující písemné oznámení o reklamaci. Potvrzení o reklamaci může být zasláno na e-mailovou adresu kupujícího nebo jinou (poštovní) adresu, kterou kupující uvedl pro účely komunikace v popisu reklamace.

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

1. Dokud kupující neobdrží přijetí objednávky (tj. dokud není uzavřena kupní smlouva), může kupující objednávku zrušit e-mailem nebo telefonicky. V případě zrušení objednávky společnost iDry SK neúčtuje žádné sankce ani jiné poplatky. Pokud již byla kupní cena uhrazena a objednávka je zrušena podle tohoto bodu, iDry SK vrátí kupujícímu již uhrazenou kupní cenu do 7 dnů převodem na účet kupujícího, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

2. V případě odstoupení od smlouvy do doby odeslání zboží nebude společnost iDry SK účtovat žádné sankce ani jiné poplatky.

3. Podle § 12 a násl. zákona č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji, má kupující, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu. Podle § 12 odst. 5 uvedeného zákona však kupující nemůže od smlouvy odstoupit, pokud se jedná o smlouvu o prodeji zboží, které vzhledem k jeho vlastnostem nelze vrátit (např. zboží, které je ve výprodeji).

4. Při zrušení objednávky i při odstoupení od smlouvy je nutné uvést jméno kupujícího, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného zboží (kód a název), číslo účtu nebo adresu pro vrácení kupní ceny, kopii daňového dokladu (faktury) a kopii dokladu o převzetí zásilky (dodacího listu). V zájmu zachování právní jistoty a prokazatelnosti storna objednávky nebo odstoupení od smlouvy doporučuje iDry SK kupujícímu zaslat storno objednávky nebo odstoupení od smlouvy e-mailem.

5. Odstoupením kupujícího od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Společnost iDry SK je povinna převzít zboží zpět. Společnost iDry SK požaduje vrácení zboží doporučenou poštou, přičemž náklady na vrácení zboží nese kupující. Kupující je povinen vrátit zboží na adresu iDry SK v neporušeném obalu, nepoškozené, v původním množství a nepoužité, s přiměřenou péčí o zboží. Již zaplacenou kupní cenu vrátí iDry SK kupujícímu do 15 dnů od odstoupení od smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

6. Společnost iDry SK je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy z následujících důvodů:

- pokud kupující nezaplatí kupní cenu do 7 dnů od potvrzení objednávky,

- pokud kupující neobdrží objednané zboží od kurýra ve sjednaném termínu z jiných důvodů než na straně iDry SK,

- pokud si kupující nevyzvedne objednané zboží na příslušné poště ve stanovené 18denní lhůtě pro vyzvednutí,

- pokud i přes veškeré úsilí společnosti iDry SK není společnost iDry SK schopna zboží dodat, zejména proto, že zboží bylo vyprodáno, již se nevyrábí nebo nedodává a společnost iDry SK jej není schopna zajistit jinak,

- pokud se výrazně změnila cena, za kterou iDry SK zboží nakupuje.

7. Odstoupení společnosti iDry SK od smlouvy je účinné dnem, kdy je odstoupení doručeno kupujícímu, přičemž pro odstoupení od smlouvy postačuje doručení odstoupení od smlouvy formou e-mailu. 8. Již uhrazenou kupní cenu vrátí iDry SK kupujícímu do 15 dnů od odstoupení od smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

8. Odstoupením společnosti iDry SK od smlouvy však není dotčeno právo společnosti iDry SK na náhradu škody, zejména na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s marným pokusem dodat zboží kupujícímu.

9. Společnost iDry SK je oprávněna uspokojit veškeré své pohledávky vůči kupujícímu z peněžních prostředků zaplacených kupujícím a uhradit kupujícímu částku sníženou o jeho pohledávky.

Zásady ochrany osobních údajů

1. Odeslání objednávky prostřednictvím e-shopu iDry SK je podmíněno potvrzením souhlasu kupujícího s těmito VOP a souhlasem se zpracováním osobních údajů kupujícího ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů.

2. Společnost iDry SK zpracovává osobní údaje kupujícího za účelem uzavření kupní smlouvy a plnění svých závazků z kupní smlouvy; používá je zejména pro vystavení faktur, vyřízení objednávek a dodání objednaného zboží. Společnost iDry SK odpovídá za to, že osobní údaje poskytnuté fyzickou osobou nebudou použity k jiným účelům, zejména nebudou poskytnuty třetím osobám (s výjimkou osob provádějících doručování zásilek).

3. Společnost iDry SK zpracovává osobní údaje fyzické osoby v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa, kontaktní telefonní číslo, a právnické osoby také IČ, DIČ, IČ DPH.

4. Pokud kupující při registraci nebo objednávce zboží uvede, že souhlasí se zasíláním aktuálních nabídek a dalších obchodních informací od společnosti iDry SK, bude mu je společnost iDry SK zasílat na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci nebo objednávce zboží. O zrušení zasílání aktuální nabídky a obchodních informací lze kdykoli požádat e-mailem na adrese info@idry.sk.

5. Účelem zpracování osobních údajů je:

- vystavení daňového dokladu - faktury,

- dodání zboží a identifikace kupujícího před předáním předem zaplaceného zboží,

- potvrzení objednávky, platba za zboží, dodání objednaného zboží,

- registrace osob registrovaných prostřednictvím e-shopu,

- vedení evidence objednávek a prodejních smluv pro vyřizování případných reklamací,

- zasílání aktuálních nabídek a obchodních informací elektronickou poštou (e-mailem) se souhlasem adresáta.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP vstupují v platnost dne 1. 1. 2019.

2. Veškeré změny těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.dezinfekciapovrchov.sk.

3. Právní vztahy založené kupní smlouvou se řídí ustanoveními kupní smlouvy (tj. obsahem objednávky a potvrzení objednávky), ustanoveními těchto VOP, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, přičemž ustanovení smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto VOP a dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto VOP mají přednost před dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Dozorčí orgán

Na dodržování povinností provozovatele dohlíží Slovenská obchodní inspekce.

Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele 

Tel: 02/58272 172-3; 02/58272 104 

Fax: 02/58272 170 

ba@soi.sk

cs_CZČeština
Přejít na začátek